Detaljplaneprogram för Arbotna 1:28

Detaljplaneprogrammets syfte är att undersöka fastighetens, Arbottna 1:28, lämplighet för bostadsbebyggelse. Detaljplaneprogrammet går ut på samråd för att ge medborgare möjlighet att lämna synpunkter som kan påverka programmets utformning. Efter remisstidens slut revideras detaljplaneprogrammet. När programmet godkänts av stadsbyggnadsnämnden och antagits av kommunfullmäktige påbörjas detaljplanearbetet. Detaljplaneprogramment finns tillgängligt för programsamråd och eventuellt yttrande under samrådstiden 2014-12-18-2015-02-13.

Välkommen till Öppet hus kring programförslaget lördag den  31 januari kl 13.00–15:00.  Lokal meddelas måndag den 19 januari.

Läs mer på http://haninge.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Detaljplaner/Kust-och-skargard/Arbottna/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter